Verslag Algemene Leden vergadering


7 november 2019

Hier onder kunt u het verslag lezen van de algemene leden vergadering:

Verslag algemene ledenvergadering SV Valkenswaard, 21-10-2019

*Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons zijn ontvallen.

*Vraag van de voorzitter aan de aanwezigen of er agendapunten aan de vergadering toegevoegd dienen te worden. Geen extra punten.

*verslag van de vorige algemene ledenvergadering dd 22-10-2018 is door de vergadering goedgekeurd. 

*Met behulp van enkele sheets in de power point presentatie maakte de voorzitter duidelijk aan de vergadering wat voor bestuurders de motivatie is om te besturen en dat er nog een aantal vacatures in het bestuur open staan en dat de hoop is dat er meer leden op staan om te helpen, maar daarover later meer.

*uitleg over enkele projecten waar mee gestart is om ons paviljoen te verhuren in de verloren uren. We hebben al een samenwerking met Lunet zorg en daar is nu o.a. bijgekomen de voetbalschool op vrijdag middag, we zijn bezig met buitenschoolse opvang, paar ochtenden zijn er loopgroepen en worden er schilders lessen gegeven.

*Vermeldenswaardig is ook:
-er is een intentie verklaring met Maikel van Dooren om als hoofdtrainer te gaan fungeren voor seizoen ’21-’22.
-per huidig seizoen ’19-’20 is er een kledingfonds voor de jeugdafdeling
-vervanging van de elektriciteit in het paviljoen
-verlenging met hoofdsponsor Alwako
-nieuwe algemene jeugdsponsor Jovijn-Hersbach

*Uitleg door John Ooms over het Voetbal Beleids Plan.
De uitdaging is om het VBP rond de jaarwisseling af te ronden. Het VBP wordt breed gedragen, input van leiders/trainers met als doel het bouwen van een organisatie om het VBP in te voeren. In mei 2020 volgt er dan een audit en dan einde seizoen ’19-’20 hopelijk afronding met certificaat.

*Bestuurszaken:
Daan Scholten heeft inmiddels na 4 jaar afscheid genomen als penningmeester en vanwege vakantie vandaag niet aanwezig. Daan heeft enorm veel werk verricht de afgelopen jaren, nu hebben we de hulp van Jovijn-Hersbach terwijl Daan dat al die tijd alleen heeft gedaan. Het bestuur zal nog op gepaste manier afscheid nemen van Daan Scholten.

Saskia Redegeld heeft de afgelopen jaren het damesvoetbal super vertegenwoordigd en heeft enorm veel verdienste voor de club.

Danny Schrijvers is onze nieuwe penningmeester, in nauwe samenwerking met Jovijn-Hersbach. Er is aan de vergadering om akkoord gevraagd en Danny is per direct toegetreden tot het bestuur.

 


Het huidige bestuur is inmiddels 6 jaar in functie en Eric Doddema en Toon van Gemert hebben aangegeven per juni 2020 te stoppen.
Blijven over Jacques van Gerven, Ruud van Dijk, Mark Scheepers en Danny Schrijvers. Er is nog steeds geen vertegenwoordiging in het bestuur namens de jeugd. We hebben geruime tijd 2 vacatures voor de jeugdafdeling die maar niet ingevuld worden. Het bestuur wil bij deze duidelijk maken dat er wel heel veel taken op deze schouders terecht komen en als er vanuit de leden geen aanvulling gaan komen in het bestuur dat dan de overige bestuursleden dan ook per juli 2020 hun functie neer zullen leggen.

*Bij afwezigheid doet Ruud van Dijk de presentatie van de financiële zaken over seizoen 2018-2019 en ook de begroting voor seizoen 2019-2020.

*Peter Holzer doet het woord namens de kascommissie, Stefan van de Wal was ook aanwezig. De kascommissie heeft de financiële stukken steekproefsgewijs gecontroleerd en adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en dat verzoek wordt door de leden overgenomen waardoor het bestuur gedechargeerd is.


Vraag van Mark van Galen: Is het een idee om de contributie maandelijks te innen zodat er ook een maandelijkse geldstroom is?
Het bestuur is in een afrondende fase om een samenwerking aan te gaan met Kikki. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van sport verenigingen om de contributies te innen. Na goedkeuring door bestuur gaat Nikki de contributie inning voor haar rekening nemen en dan ontstaat tevens de mogelijkheid om het bedrijf maandelijks af te laten schrijven. Daar zijn wel kosten aan verbonden  tot een max van € 19,00per jaar per persoon.

Mark van Galen: Voorstel om voor de selectiespelers meer contributie te vragen. Dit komt terug in het VBP.

Lars van Ginkel: meer leden maar geen hoger netto resultaat?

Michiel Verberne: Personeels kosten hoger? Vanwege de hoofdtrainer? Het komt NIET door de hoofdtrainer maar door meer vrijwilligers vergoedingen.

*Verslag van de senioren commissie door Noud Vossen. Zie bijlage.

*Afscheid van Arie Winkel per einde 2019. Hier zullen we tijdens onze nieuwjaarsreceptie uitgebreid bij stil staan.

*Rondvraag:
x Namens Ton van Hees en Kees Schellens leest Jacques van Gerven hun mededeling voor:
Het G-team bestaat inmiddels 13 jaar en Ton en Kees doen de begeleiding van dit team samen met nog enkele vrijwilligers. Het is wel kwetsbaar dat er maar 2 mensen zijn die de kar trekken en daarom via deze weg een oproep aan de leden om aandacht te schenken aan het G-team. Ook voor deze afdeling zou het zeer wenselijk zijn als er zich enkel vrijwilligers aan zouden melden. Dat kan dan rechtstreeks bij Ton of Kees.

X John Ooms:
-aanvulling op VBP: de meisjes afdeling zit hier ook bij inbegrepen.
-spreekt zijn zorg uit, we zijn een voetbal vereniging met een grote jeugdafdeling zonder bestuur, of afvaardiging in bestuur. Dat zal nog een uitdaging worden in het VBP.
-Doordat we geen veld meer kunnen huren bij AVV voldoen we niet meer aan de norm van 4 velden. De huidige gras velden zijn slecht, de winter overleven ze niet. We beschikken nu over 1 kunstgrasveld, 2 grasvelden geschikt voor wedstrijden en 2 trainingsvelden.

Jacques van Gerven: veld 3 is gerenoveerd met een slecht resultaat. JvG heeft op korte termijn een overleg met de gemeente en zal dit mee nemen.

X Bart Tops: Is er duidelijkheid, schema, over de veldindeling zodra de grasvelden zijn afgelast tijdens trainingsavonden?

Saskia Redegeld: er is een alternatief schema en ze zal ervoor zorgen dat dit via Jos Derhaag nogmaals gecommuniceerd zal worden. Dit schema dient dan ook door iedereen, jeugdafdeling, selectie en lagere senioren, gerespecteerd te worden.

Frans Rooyakkers vult aan: tijdens afgelasting geen vriendschappelijke thuis wedstrijden afspreken. Antwoord JvG dat gebeurd ook niet meer.

X Piet Mollen: Waarom geen vermelding op de website dat er een 60 jarig lid is overleden, Leo Wijnen?
JvG: Had moeten gebeuren en is een les voor de toekomst. Wel heeft de vereniging persoonlijke aandacht besteed aan de familie Wijnen en daar hebben we ook waardering voor ontvangen.

X Noud Wijnen: Is het een idee om ivm de inkomsten de contributie te verhogen?
JvG: Dit hebben we overwogen maar we hebben al het kledingfonds ingevoerd. We zijn druk doende om via andere middelen geld te generen maar we willen de contributie laag houden. Dat zal wel moeilijk worden en zal t.z.t. wel omhoog moeten.

Rond 21.00 uur sluit de vergadering.

  

Naar alle nieuweberichten

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

jumbo.png
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!